1

Hướng dẫn Quy trình ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư trong các Khu công nghiệp và Khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư

- Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

- Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

- Căn cứ Thông tư 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18 tháng 11 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam;

- Căn cứ Công văn số 1006/UBND-TH ngày 18/4/2019 của UBND tỉnh về việc hướng dẫn ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư;

- Căn cứ Công văn số 666/UBND-TH ngày 19/3/2020 của UBND tỉnh về việc chủ trương quy định thời gian ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư.

Để các doanh nghiệp được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện ký quỹ đầu tư đảm bảo thực hiện dự án có hiệu quả và thuận lợi. Ban Quản lý khu kinh tế hướng dẫn quy trình ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án đầu tư trong các khu công nghiệp và khu kinh tế, cụ thể như sau.

I. Đối tượng, vốn đầu tư, tiến độ thực hiện dự án, thời điểm và mức ký quỹ

1. Đối tượng thực hiện ký quỹ

Nhà đầu tư được nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư tại các khu công nghiệp hoặc khu kinh tế Cửa khẩu Hoa Lư, trừ các trường hợp sau:

a) Nhà đầu tư trúng đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê;

b) Nhà đầu tư trúng đấu thầu thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đấu thầu;

c) Nhà đầu tư được Nhà nước giao đất, cho thuê đất trên cơ sở nhận chuyển nhượng dự án đầu tư đã thực hiện ký quhoặc đã hoàn thành việc góp vốn, huy động vốn theo tiến độ quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, văn bản quyết định chủ trương đầu tư;

d) Nhà đầu tư được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư trên cơ sở nhận chuyển nhượng quyền sdụng đất, tài sản gắn liền với đất của người sử dụng đất khác;

đ) Nhà đầu tư là đơn vị sự nghiệp có thu, công ty phát triển khu công nghệ cao được thành lập theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện dự án đầu tư được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu chức năng trong khu kinh tế.

2. Xác định vốn đầu tư và tiến độ thực hiện dự án để ký quỹ

Vốn đầu tư và tiến độ thực hiện dự án căn cứ theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc Quyết định chủ trương đầu tư do Ban Quản lý khu kinh tế cấp.

3. Thời điểm ký quỹ và điều chỉnh mức ký quỹ

a. Thời điểm ký quỹ là sau khi dự án của nhà đầu tư được Ban Quản lý khu kinh tế cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc Quyết định chủ trương đầu tư và UBND tỉnh chấp thuận chủ trương giao đất để thực hiện dự án đầu tư nhưng phải trước thời điểm giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

b. Trường hợp Nhà đầu tư điều chỉnh dự án đầu tư theo quy định của pháp luật hoặc theo chủ trương giao đất của UBND tỉnh (thay đổi về diện tích đất được giao so với đăng ký ban đầu) làm thay đổi điều kiện ký quỹ, Ban Quản lý khu kinh tế sẽ điều chỉnh lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc Quyết định chủ trương đầu tư, đồng thời các bên thỏa thuận điều chỉnh lại mức ký quỹ cho phù hợp.

4. Mức ký quỹ, miễn giảm tiền ký quỹ:

Mức ký quỹ thực hiện theo mục 3, khoản I của Công văn số 1006/UBND-TH ngày 18/4/2019 của UBND tỉnh về việc hướng dẫn ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư quy định (áp dụng trong khu công nghiệp và khu kinh tế Cửa khẩu Hoa Lư), cụ thể:

a) Mức ký quỹ được tính bằng tỷ lệ phần trăm trên tổng vốn đầu tư của dự án quy định tại Quyết định chủ trương đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo nguyên tc lũy tiến từng phần như sau:

- Đối với phần vốn đến 300 tỷ đồng, mức ký quỹ là 3%;

- Đi với phần vn trên 300 tỷ đồng đến 1.000 tỷ đồng, mức ký quỹ là 2%;

- Đối với phần vốn trên 1.000 tỷ đồng, mức ký quỹ là 1%.

Vốn đầu tư của dự án không bao gồm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất nộp cho Nhà nước và chi phí xây dựng các công trình công cộng thuộc dự án đu tư. Đối với dự án đầu tư được Nhà nước giao đất, cho thuê đất trong từng giai đoạn, mức ký quỹ được tính theo vốn đầu tư của dự án tương ứng với từng giai đoạn giao đất, cho thuê đất.

b) Giảm tiền ký quỹ:

- Giảm 25% số tiền ký quỹ đối với dự án đầu tư thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư; dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; dự án đầu tư thực hiện trong khu công nghiệp, kể cả dự án đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp;

- Giảm 50% số tiền ký quỹ đối với dự án đầu tư thuộc ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư; dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; dự án đầu tư thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư thực hiện tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; dự án đầu tư thực hiện trong khu kinh tế, kể cả dự án đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng các phân khu chức năng trong khu kinh tế.

- Nhà đầu tư đã tạm ứng tiền giải phóng mặt bằng, tái định cư theo đề án được cấp có thẩm quyền phê duyệt, được hoãn thực hiện nghĩa vụ ký quỹ tương ứng với số tiền giải phóng mặt bằng, tái định cư đã tạm ứng.

II. Trình tự, thủ tục, thời gian thực hiện ký quỹ

1. Nơi tiếp nhận hồ sơ ký quỹ:

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Phước (Phòng quản lý Đầu tư - Doanh nghiệp - Lao động)

2. Thành phần, số lượng hồ sơ ký quỹ:

a) Đơn đề nghị thỏa thuận ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án (Mẫu số 01);

b) Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc bản sao Quyết định chủ trương đầu tư (bản sao);

c) Chủ trương giao đất để thực hiện dự án của UBND tỉnh (bản sao);

d) Các tài liệu liên quan chứng minh thuộc diện được miễn giảm tiền ký quỹ.

3. Trình tự, thời gian thực hiện:

a) Ban Quản lý Khu kinh tế tiếp nhận hồ sơ, dự thảo văn bản Thỏa thuận ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án (mẫu số 02) và mời nhà đầu tư đến thống nhất các nội dung, cùng ký thỏa thuận. Thời gian không quá 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

b) Văn bản thỏa thuận gửi cho Sở Tài nguyên & Môi trường, Ngân hàng thương mại nơi mở tài khoản tiền ký quỹ.

c) Tiền ký quỹ được nộp vào tài khoản của Ban Quản lý Khu kinh tế mở tại ngân hàng thương mại có trụ sở chính hoặc chi nhánh tại tỉnh Bình Phước theo lựa chọn của nhà đầu tư trên cơ sở thỏa thuận với Ban Quản lý Khu kinh tế.

Trên cơ sở văn bản thỏa thuận ký quỹ, Ban Quản lý khu kinh tế liên hê với ngân hàng để mở tài khoản ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án theo hình thức tiền gửi có kỳ hạn 6 tháng. Nhà đầu tư chịu chi phí liên quan đến việc mở tài khoản ký quỹ. Sau khi nộp tiền ký quỹ vào tài khoản, nhà đầu tư làm văn bản thông báo kèm theo bản sao hóa đơn hoặc giấy chứng nhận nộp tiền, gửi Ban Quản lý Khu kinh tế (Phòng quản lý Đầu tư - Doanh nghiệp - Lao động lưu hồ sơ) và Sở Tài nguyên & Môi trường.

III. Quy trình hoàn trả tiền ký quỹ.

1. Hoàn trả 50% số tiền ký quỹ: Sau khi Nhà đầu tư hoàn thành các thủ tục về đất đai (Quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất), môi trường, phòng cháy chữa cháy, giấy phép xây dựng và bắt đầu triển khai hoạt động xây dựng. Các thủ tục trên được Ban Quản lý Khu kinh tế xác nhận (theo điểm a và b, mục 1, khoản III, Công văn số 1006/UBND-TH của UBND tỉnh), cụ thể:

a) Trình tự thực hiện: Nhà đầu tư nộp một bộ hồ sơ cho Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Phước, thành phần gồm:

- Đơn đề nghị hoàn trả (Mẫu số 3);

- Báo cáo tình hình thực hiện dự án đến thời điểm đề nghị hoàn trả ký quỹ;

- Các tài liệu chứng minh liên quan hoàn trả tiền ký quỹ (theo quy định tại mục 1 khoản này).

b) Ban Quản lý Khu kinh tế căn cứ vào quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, đánh giá tác động môi trường (hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường), giấy phép xây dựng .v.v., đối chiếu với tiến độ quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc Quyết định chủ trương đầu tư, nếu phù hợp thì ban hành văn bản gửi ngân hàng thương mại (nơi Ban Quản lý Khu kinh tế mở tài khoản) để hoàn trả tiền ký quỹ cho nhà đầu tư; nếu không phù hợp Ban Quản lý Khu kinh tế thông báo cho nhà đầu tư biết lý do không hoàn trả. Thời hạn thực hiện không quá 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

2. Hoàn trả số tiền ký quỹ còn lại và tiền lãi phát sinh từ khoản ký quỹ (nếu có): Sau khi công trình xây dựng được nghiệm thu xác nhận hoàn thành theo quy định, lắp đặt máy móc thiết bị và được nghiệm thu môi trường (nếu có) để bắt đầu đi vào hoạt động theo đúng tiến độ quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc Quyết định chủ trương đầu tư, được Ban Quản lý Khu kinh tế xác nhận, (theo điểm a, mục 2, khoản III, Công văn số 1006/UBND-TH của UBND tỉnh), cụ thể:

a) Trình tự thực hiện: Nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ cho Ban Quản lý Khu kinh tế (Phòng Đầu tư - Doanh nghiệp - Lao động), thành phần gồm:

- Đơn đề nghị hoàn trả tiền ký quỹ còn lại (Mẫu số 04);

- Báo cáo tình hình thực hiện dự án đến thời điểm đề nghị hoàn trả tiền ký quỹ;

- Các tài liệu chứng minh liên quan hoàn trả tiền ký quỹ (theo quy định tại mục 2 khoản này).

b) Đối chiếu hồ sơ của chủ đầu tư với tiến độ quy định nếu phù hợp, Ban Quản lý Khu kinh tế ban hành văn bản gửi ngân hàng thương mại (nơi Ban Quản lý Khu kinh tế mở tài khoản) để hoàn trả tiền ký quỹ và tiền lãi phát sinh (nếu có). Nếu không phù hợp Ban Quản lý Khu kinh tế sẽ thông báo cho nhà đầu tư biết lý do chưa hoàn trả. Thời hạn làm việc không quá 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

3. Trường hợp giảm vốn đầu tư của dự án, nhà đầu tư được hoàn trả tiền ký quỹ tương ứng với số vốn đầu tư giảm theo quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc Quyết định chủ trương đầu tư điều chỉnh được Ban Quản lý Khu kinh tế chấp thuận. Trình tự thực hiện:

- Nhà đầu tư gửi văn bản đề nghị hoàn trả tiền ký quỹ được giảm theo tỷ lệ giảm tương ứng đối với số vốn đầu tư được giảm;

- Ban Quản lý Khu kinh tế tiếp nhận văn bản của nhà đầu tư và làm văn bản gửi ngân hàng thương mại nơi Ban Quản lý Khu kinh tế mở tài khoản để hoàn trả tiền ký quỹ được giảm.

4. Trường hợp dự án đầu tư không thể tiếp tục thực hiện vì lý do bất khả kháng do ảnh hưởng của thiên tai, địch họa, hỏa hoạn, sự cố môi trường, dịch bệnh, các trường hợp bất khả kháng do Nhà nước quy định hoặc do lỗi của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính được cơ quan nước liên quan xác nhận, nhà đầu tư được xem xét hoàn trả khoản tiền ký quỹ theo thỏa thuận với Ban Quản lý Khu kinh tế.

IV. Nộp tiền ký quỹ vào ngân sách nhà nước.

1. Nhà đầu tư được giao đất, cho thuê đất trong thời hạn 12 tháng (thời điểm tính từ lúc bàn giao đất) phải triển khai theo quy định, Ban Quản lý Khu kinh tế sẽ kiểm tra và có văn bản đôn đốc thực hiện dự án. Nhà đầu tư không thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện dự án trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc Quyết định chủ trương đầu tư thì vi phạm điểm i, khoản 1, điều 64, Luật Đất đai 2013 và pháp luật về đầu tư. Ban Quản lý Khu kinh tế sẽ báo cáo UBND tỉnh để thu hồi chủ trương giao đất theo quy định; Ban Quản lý Khu kinh tế lập thủ tục chấm dứt hoạt động dự án và thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc Quyết định chủ trương đầu tư. Số tiền ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án của nhà đầu tư sẽ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu ngân hàng (nơi mở tài khoản ký quỹ) chuyển vào tài khoản ngân sách nhà nước theo quy định.

2. Nếu trường hợp xin giãn tiến độ thực hiện dự án thì Nhà đầu tư làm văn bản xin giãn tiến độ, nêu rõ lý do chậm triển khai thực hiện dự án gửi Ban Quản lý Khu kinh tế. Ban Quản lý Khu kinh tế thẩm định tính hợp lý báo cáo UBND tỉnh xem xét.

a. Trường hợp được UBND tỉnh đồng ý gia hạn chủ trương giao đất để thực hiện dự án, thì Ban Quản lý Khu kinh tế có trách nhiệm kiểm tra giám sát tiến độ thực hiện dự án trong thời gian gia hạn.

b. Trường hợp không được UBND tỉnh đồng ý gia hạn chủ trương giao đất, Ban Quản lý lập thủ tục chấm dứt hoạt động dự án, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc Quyết định chủ trương đầu tư. Số tiền ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án của Nhà đầu tư trong tài khoản ngân hàng sẽ nộp vào ngân sách nhà nước.

Thời điểm áp dụng ký quỹ: Các dự án được Quyết định chủ chủ trương đầu tư hoặc cấp Giấy đăng ký đầu tư và UBND tỉnh chấp thuận chủ trương giao đất kể từ ngày 18/4/2019.

Trên đây là Hướng dẫn của Ban Quản lý Khu kinh tế về trình tự, thủ tục thực hiện ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư, được gửi đến các chủ đầu tư hạ tầng KCN, các doanh nghiệp trong KCN, KKT và đăng ký trên Công thông tin điện tử của tỉnh, Trung tâm phục vụ hành chính công, trang Wesite của Ban Quản lý Khu kinh tế. Đề nghị các nhà đầu tư thuộc đối tượng phải ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án đầu tư thực hiện theo đúng quy định. Trong quá trình thực hiện Hướng dẫn này, nếu có khó khăn, vướng mắc, Ban Quản lý Khu kinh tế xem xét điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./.

Tap tin dinh kem:
Ten fileMo taKý hiệuLoạiNgày Phát hànhDung luongTai ve
Download this file (01_HD.pdf)Hướng dẫn Quy trình Ký quỹ    2508 Kb172

Văn bản mới

Thống kê truy cập

3356784
Trong ngày
Hôm qua
Trong tuần
Tuần trước
Trong tháng
Thang truoc
Tổng truy cập
332
922
13987
3335240
24946
61914
3356784

duongdaynongcorona ab

thiết kế logo

đăng ký bảo hộ thương hiệu

in nhanh băng rôn