1
Vietnamese English

Thông báo số 614/TB-SKHĐT ngày 22/4/2020 về áp dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và áp dụng mô hình 4 tại chỗ đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Phước

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Phước vừa ra Thông báo số 614/TB-SKHĐT ngày 22/4/2020 về áp dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và áp dụng mô hình 4 tại chỗ đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Phước. Theo đó có 63 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp được niêm yết trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp tại trang dịch vụ công trực tuyến có địa chỉ https://dangkykinhdoanh.gov.vn/vn gồm các thủ tục hành chính sau:

1Đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân

2Đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên

3Đăng ký thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên

4Đăng ký thành lập công ty cổ phần

5Đăng ký thành lập công ty hợp danh

6Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

7Đăng ký đổi tên doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

8Đăng ký thay đổi thành viên hợp danh

9Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần

10Đăng ký thay đổi vốn điều lệ, thay đổi tỷ lệ vốn góp (đối với công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

11Đăng ký thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

12Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đối với trường hợp chủ sở hữu công ty chuyển nhượng toàn bộ vốn điều lệ cho một cá nhân hoặc một tổ chức

13Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền về sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước

14Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do thừa kế

15Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do có nhiều hơn một cá nhân hoặc nhiều hơn một tổ chức được thừa kế phần vốn của chủ sở hữu, công ty đăng ký chuyển đổi sang loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

16Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tặng cho toàn bộ phần vốn góp

17Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do chuyển nhượng, tặng cho một phần vốn điều lệ cho tổ chức hoặc cá nhân khác hoặc công ty huy động thêm vốn góp từ cá nhân hoặc tổ chức khác

18Đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân trong trường hợp bán, tặng cho doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp chết, mất tích

19Đăng ký doanh nghiệp thay thế nội dung đăng ký kinh doanh trong Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương khác

20Thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

21Thông báo thay đổi vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân

22Thông báo thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập công ty cổ phần

23Thông báo thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài trong công ty cổ phần chưa niêm yết

24Thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế

25Thông báo thay đổi thông tin người quản lý doanh nghiệp, thông tin người đại diện theo uỷ quyền (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

26Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

27Thông báo sử dụng, thay đổi, huỷ mẫu con dấu (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

28Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện trong nước (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

29Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

30Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện (đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương)

31Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện thay thế cho nội dung đăng ký hoạt động trong Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện do cơ quan đăng ký đầu tư cấp mà không thay đổi nội dung đăng ký hoạt động

32Thông báo lập địa điểm kinh doanh (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

33Thông báo lập địa điểm kinh doanh (đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương)

34Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh).

35Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện (đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương)

36Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký địa điểm kinh doanh (đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương)

37Thông báo cập nhật thông tin cổ đông là cá nhân nước ngoài, người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài (đối với công ty cổ phần)

38Thông báo cho thuê doanh nghiệp tư nhân

39Đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên từ việc chia doanh nghiệp

40Đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên từ việc chia doanh nghiệp

41Đăng ký thành lập công ty cổ phần từ việc chia doanh nghiệp

42Đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên từ việc tách doanh nghiệp

43Đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên từ việc tách doanh nghiệp

44Đăng ký thành lập công ty cổ phần từ việc tách doanh nghiệp

45Hợp nhất doanh nghiệp (đối với công ty TNHH, công ty cổ phần và công ty hợp danh)

46Sáp nhập doanh nghiệp (đối với công ty TNHH, công ty cổ phần và công ty hợp danh)

47Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần

48Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

49Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

50Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn

51Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

52Cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nhưng không thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế

53Cập nhật bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp

54Thông báo chào bán cổ phần riêng lẻ của công ty cổ phần không phải là công ty cổ phần đại chúng

55Thông báo tạm ngừng kinh doanh

56Thông báo về việc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo

57Giải thể doanh nghiệp

58Giải thể doanh nghiệp trong trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc theo quyết định của Tòa án

59Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

60Hiệu đính thông tin đăng ký doanh nghiệp

61Thủ tục Thông báo về việc phản hồi kết quả rà soát thông tin đăng ký doanh nghiệp, tình trạng hoạt động doanh nghiệp

62Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư

63Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký hoạt động đối với chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư

Các doanh nghiệp có nhu cầu thực hiện các thủ tục hành chính nói trên vui lòng liên hệ qua số điện thoại tổng đài (84)271.62548888 và số nội bộ 218/220/221 để biết thêm chi tiết./.

 

Văn phòng

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá website của Ban quản lý khu kinh tế như thế nào?

Đẹp - 38.8%
Bình thường - 23.5%
Không đẹp - 30.6%
Nhiều thông tin bổ ích - 7.1%

Total votes: 85

Thống kê truy cập

3140440
Trong ngày
Hôm qua
Trong tuần
Tuần trước
Trong tháng
Thang truoc
Tổng truy cập
419
530
3629
3131593
19059
33410
3140440

duongdaynongcorona ab

Thông tin tuyển dụng:

- Công ty TNHH Freewell (Việt Nam): số lượng công nhân cần tuyn là 1.000 lao động ph thông (SĐT liên hệ: 036.526.1561 hoặc 036.973.5581)

- Công ty TNHH New Apparel Far Eastern (Việt Nam): Số lượng công nhân cần tuyển là 500 lao động phổ thông (SĐT liên hệ: 0903.645.146)

- Công ty TNHH Yakjin Sài Gòn: s lượng công nhân cần tuyn là 500 công nhân lao động phổ thông (SĐT liên hệ: 0271 3834 111 - bấm số nội bộ 114 hoặc 039 3819 410)

 

thiết kế logo

đăng ký bảo hộ thương hiệu

in nhanh băng rôn