1
Vietnamese English

TIẾP TỤC CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG THEO CƠ CHẾ "MỘT CỬA, MỘT ĐẦU MỐI" TẠI BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ

Luật Bảo vệ môi trường được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 23/6/2014 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2015. Theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường, thủ tục xác nhận đăng ký Bản cam kết bảo vệ môi trường được thay thế bằng thủ tục xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường. Về đối tượng phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường, Điều 29 Luật bảo vệ môi trường có quy định rõ các đối tượng sau phải lập Kế hoạch bao gồm: Dự án đầu tư không thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường; Phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không thuộc đối tượng phải lập dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư. Luật bảo vệ môi trường cũng quy định rõ cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận, xác nhận đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường của các dự án đầu tư.

          Thực hiện các Văn bản hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường và chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 2650/UBND-KTN ngày 21/8/2015 của UBND tỉnh Bình Phước, theo đó, để đảm bảo giải quyết thụ tục hành chính theo cơ chế một cửa, tại chỗ cho các dự án đầu tư vào khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý Khu kinh tế tiếp tục tham mưu UBND tỉnh trong việc thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, đồng thời yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND các huyện, thị xã có văn bản ủy quyền cho Ban Quản lý Khu kinh tế xác nhận đăng ký Kế hoạch Bảo vệ môi trường của các dự án đầu tư vào khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu. Trên tinh thần đó, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước và UBND các huyện, thị: huyện Chơn Thành, huyện Hớn Quản, huyện Lộc Ninh, huyện Đồng Phú và thị xã Đồng Xoài đã có văn bản ủy quyền cho Ban Quản lý Khu kinh tế xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường (nội dung ủy quyền cụ thể được đính kèm).

          Thời gian qua, Ban Quản lý Khu kinh tế đã và đang thực hiện tốt, đạt hiệu quả cao trong việc giải quyết các thụ tục hành chính về môi trường của các dự án đầu tư vào khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu như: tổ chức thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt 66 báo cáo đánh giá tác động môi trường, xác nhận đăng ký/thông báo chấp thuận cho 100 Bản cam kết bảo vệ môi trường, xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường cho 39 lượt hồ sơ của 33 dự án. Các thủ tục hành chính này đều được giải quyết một cách nhanh chóng, chính xác và trước hạn như: thủ tục như thẩm định báo cáo cáo đánh giá tác động môi trường thời gian giải quyết 30 ngày theo quy định xuống còn 24 ngày, thủ tục xác nhận Cam kết bảo vệ môi trường thời gian giải quyết 5 ngày theo quy định xuống còn 4 ngày, một số hồ sơ được giải quyết trong ngày hoặc giải quyết qua email, không có thủ tục nào bị trễ hạn hoặc giải quyết không đúng theo quy định.

          Việc giải quyết các thủ tục hành chính về môi trường của các dự án đầu tư vào các Khu công nghiệp, Khu kinh tế cửa khẩu trên tinh thần một cửa, một đầu mối tại Ban Quản lý Khu kinh tế đã tạo điều kiện thuận lợi và giảm chi phí tối đa cho các nhà đầu tư khi thực hiện các thủ tục hành chính, đẩy mạnh thu hút đầu tư vào các Khu công nghiệp, Khu kinh tế cửa khẩu, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà./.

                                                          N.V.HIẾU (PHÒNG QL. MÔI TRƯỜNG)

Tap tin dinh kem:
Ten fileMo taKý hiệuLoạiNgày Phát hànhDung luongTai ve
Download this file (Noidunguyquyen.rar)Tải nội dung ủy quyền    550 Kb563

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá website của Ban quản lý khu kinh tế như thế nào?

Đẹp - 38.8%
Bình thường - 23.5%
Không đẹp - 30.6%
Nhiều thông tin bổ ích - 7.1%

Total votes: 85

Thống kê truy cập

3077857
Trong ngày
Hôm qua
Trong tuần
Tuần trước
Trong tháng
Thang truoc
Tổng truy cập
109
1022
8162
3060733
30366
31260
3077857

duongdaynongcorona ab

thiết kế logo

đăng ký bảo hộ thương hiệu

in nhanh băng rôn